Hrvatska na Sudu Europske unije zbog Kodeksa elektroničkih komunikacija

Hrvatska je među 10 zemalja članica EU-a koje je Europska komisija uputila Sudu Europske unije jer nisu u roku uspjele sprovesti Kodeks elektroničkih komunikacija EU-a u nacionalno zakonodavstvo. 

Kodeks je stupio na snagu 2018. godine i države članice su imale dvije godine za provedbu njegovih pravila.  

Trebao je omogućiti moderniziranje pravila o telekomunikacijama u korist potrošača i industrije stimuliranjem tržišnog natjecanja, poticanjem ulaganja, jačanjem unutarnjeg tržišta i prava potrošača.

Sve kako bi Europljani imali brzu i pouzdanu internetsku vezu bilo na poslu, kod kuće ili u pokretu.  

Kako niti nakon tri godine Španjolska, Latvija, Litva, Irska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Švedska i Hrvatska još uvijek nisu ispunile svoje obveze prema Kodeksu da priopće Komisiji svoje nacionalne mjere u prenošenju europske Direktive u nacionalno pravo, Komisija je njihove slučajeve proslijedila Sudu.

Prema članku 260. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), ako država članica ne prenese Direktivu koju su usvojili Europski parlament i Vijeće u nacionalno pravo u potrebnom roku, Komisija može pozvati Sud Europske unije da nametne financijske sankcije.

T.P.

[Foto: Tingey Injury Law Firm / Unsplash]

Magazini Studija Europa

Magazin 10

27.7.2022.

Magazin 9

27.6.2022.

Magazin 8

25.5.2022.